MEDYCYNA MANUALNA wg FRSc – edycja 57

MEDYCYNA MANUALNA to nasze flagowe szkolenie, obejmujące kompendium wiedzy nt. koncepcji Pięciu Układów Regulacyjnych (FRSc) Radosława Składowskiego.

Moduł I – 01-04 września 2022
Moduł II – 06-09 października 2022
Moduł IIIa – 11-13 listopada 2022
Moduł IIIb – 09-11 grudnia 2022
Moduł IV – 13-15 stycznia 2023

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

Wybierając opcję z zaliczką, otrzymasz po szkoleniu dwie faktury
Czas trwania: 17 dni
(4 + 4 + 3 + 3 +3)
Miejsce: Spała
Dofinansowanie KFS

Medycyna manualna jest to dział medycyny zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem wykrytych odwracalnych zmian czynnościowych narządu ruchu. Fundamentem medycyny manualnej w autorskim ujęciu Radosława Składowskiego jest koncepcja Pięciu Układów Regulacyjnych, co w angielskiej transkrypcji brzmi Five Regulatory Systems concept, w skrócie FRSc.

Gruntowna znajomość anatomii i fizjologii w połączeniu z umiejętnością posługiwania się zasadami funkcjonowania pięciu układów regulacyjnych oraz z manualną biegłością w technikach leczniczych opracowanych przez Składowskiego pozwalają często na spektakularne przywrócenie stanu szeroko rozumianej prawidłowej funkcji jak i utrzymanie stanów, które zapobiegają pogłębianiu się patologii.

Założeniem metody autorstwa lekarza ortopedy Radosława Składowskiego jest nauka kursanta tak, by po ukończeniu każdego z modułów potrafił na coraz wyższym poziomie samodzielnie wyprowadzić pacjenta z procesu patologicznego.

Czego uczy fizjoterapeutów kurs medycyny manualnej?

• przywracania stanów prawidłowej funkcji naszego organizmu, głównie narządu ruchu
• zatrzymanie postępu chorób
• spowolnienia postępowania procesów chorobowych, których nie da się zatrzymać
• przyspieszenie gojenia urazów (skręceń, złamań, stłuczeń) i zapaleń
• wpływu na przywrócenie homeostazy narządów wewnętrznych co prowadzi do ich autoregulacji i wychodzeniu z chorób wewnętrznych, metabolicznych i niektórych neurologicznych.

Moduł 0 czyli Pinoterapia

Szkolenie z Pinoterapii jest szkoleniem obowiązkowym dla osób chcących wziąć udział w kolejnych modułach Medycyny Manualnej wg FRSc. W związku z powyższym program Modułu I nie obejmuje całkowitego omówienia teorii Pięciu Układów Regulacyjnych, a jedynie uzupełnia tę wiedzę o nowe, bardziej szczegółowe informacje oraz techniki. Wśród nich znajdują się m.in.:

 • Omówienie tzw. więzadeł a/c oraz zjawiska pseudo-kikutów (efekt sprężynki)
 • Pokaz technik tj. Kat udarowy
 • Rozwinięcie wiedzy z zakresu opracowania kompartmentów
 • Rozwinięcie teorii i hipotez dotyczących powstawania neurokompartmentów
 • Rozwinięcie charakterystyki stref lipodynii o korelacje trzewne i ich zastosowanie w ramach zabiegu abdominalnego
 • Rozbudowanie teorii dotyczącej IV i V układu regulacyjnego
 • Uzupełnienie technik dedykowanych IV układowi regulacyjnemu o techniki manipulacji stawowych i kolejne techniki zwarciowe

Z uwagi na ilość wiedzy (zarówno teoretycznej, jak i praktycznej) przedstawianej słuchaczom na szkoleniach FRSc, przed niektórymi szkoleniami/modułami kursant otrzymuje prescriptum tworzone z myślą o maksymalnym ułatwieniu przyswajania materiału w trakcie kursu. Dodatkowo, celem utrwalenia przekazanej wiedzy, kursanci po części szkoleń/modułów szkoleń otrzymują także postsciptum. Zawarte w nim informacje odnoszą się i uzupełniają najtrudniejsze i najbardziej rozbudowane fragmenty szkoleń/modułów szkoleń. Zarówno materiały przekazywane przed, jak i po kursie tworzone są m.in. w oparciu o opinię dotychczasowych absolwentów szkoleń oraz obserwacje kadry szkoleniowej.

Pinoterapia to kurs na poziomie podstawowym, bazujący na koncepcji Pięciu Układów Regulacyjnych (ang. Five Regulatory Systems concept, FRSc). Kurs jest niejako podsumowaniem i streszczeniem konceptu medycyny manualnej lek. Radosława Składowskiego i dlatego też jest rekomendowany jako wstęp do naszego flagowego szkolenia medycyny manualnej.

Pinoterapia stanowi wyciąg metod diagnostycznych, terapeutycznych i technik dla wybranych zaburzeń narządu ruchu. Kurs tworzy zamkniętą i spójną całość. Daje użyteczne i bezpieczne narzędzia do pracy z szerokim spektrum pacjentów. Pinoterapia może stanowić zarówno osobną metodę terapeutyczną, jak i być wykorzystywana jako uzupełnienie diagnostyki funkcjonalnej lub terapii manualnych w innych koncepcjach stosowanych lub poznanych wcześniej przez kursanta.

Kurs dedykowany jest osobom o wykształceniu medycznym. Szkolenie ma na celu przedstawienie kursantowi myśli terapeutycznej według koncepcji Pięciu Układów Regulacyjnych (FRSc) Składowskiego, ze szczególnym naciskiem na wnioskowanie kliniczne, tak aby absolwent szkolenia stosował prezentowane techniki bezpiecznie i rozważnie.

Pinoterapia znajduje swoje zastosowanie w terapii szeregu schorzeń ortopedycznych, jak i neurologicznych, w ostrych i przewlekłych zespołach bólowych np. urazach, kontuzjach, zespołach przeciążeniowych. Może być również stosowana jako element kompleksowej terapii zaburzeń funkcjonalnych. Jako metoda wykorzystująca zróżnicowane bodźce, jest dostosowana do pracy z pacjentami w każdym wieku.

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli zawodów medycznych: lekarz, lekarz dentysta, felczer, fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik masażysta, osteopata, opiekun medyczny, technik ortopeda, terapeuta zajęciowy.

9:00 – 10:00
Otwarcie szkolenia, omówienie kwestii organizacyjnych, przedstawienie uczestników oraz instruktorów

10:00 – 10:30
Definicja Medycyny Manualnej w koncepcji FRS

10:30 – 12:00
Układ Regulacyjny I – Piezoaktywny:

 • przypomnienie podstaw teoretycznych: podział receptorów oraz ich funkcje, zjawisko piezoelektryczne i mechanotransdukcja – możliwe znaczenie w przebiegu powstawania i leczenia patologii w I Regulatorze, wyszczególnienie punktów i stref piezoaktywnych
 • omówienie więzadeł typu A/C oraz zjawiska tzw. efektu sprężynki
 • charakterystyka dolegliwości bólowych pacjenta
 • typologia pacjenta

12:00 – 12:15
Przerwa

12:15 – 14:00
Układ Regulacyjny II – Humoralny:

 • przypomnienie podstaw teoretycznych dotyczących powstawania kompartmentów
 • przykłady kompartmentów
 • zjawisko neurokompartmentu
 • charakterystyka dolegliwości bólowych pacjenta
 • typologia pacjenta

14:00 – 15:00
Przerwa obiadowa

15:00 – 16:00
Układ Regulacyjny III – Autonomiczny Układ Nerwowy:

 • przypomnienie podstaw teoretycznych
 • zagadnienia sympatykotonii i algodystrofii
 • omówienie dobowej aktywności aun oraz charakterystyki dolegliwości bólowych pacjenta
 • typologia pacjenta

16:00 – 16:30
Część praktyczna – doskonalenie umiejętności palpacji stref lipodynii

16:30 – 16:45
Przerwa

16:45 – 17:30
Układ Regulacyjny IV – Układ pozapiramidowy:

 • przypomnienie podstaw teoretycznych
 • łańcuch ósemki gadziej
 • typologia pacjenta

17:30 – 18:00
Część praktyczna:

 • zespoły zwarciowe
 • kat udarowy

09:00 – 10:00
Powtórzenie kluczowych zagadnień z dnia poprzedniego
Odpowiedzi na pytania
Układ Regulacyjny V – zjawisko Skórnych Stref Odczynowych:

 • przedstawienie trzech hipotez terapeutycznych

10:00 – 11:30
Pojęcia swoiste dla Medycyny Manualnej FRSc

 • podział narządu ruchu na obnar i osnar
 • podział łańcuchów na segmentarne, odcinkowe oraz globalne
 • omówienie zjawisk kinematycznych istotnych w medycynie manualnej
 • podział i omówienie zakresów ruchu w stawach – teoretyczny wstęp do manipulacji stawowych
 • podział oporów stawowych
 • mobilizacje oscylacyjne
 • zjawisko karbu
 • łańcuch synkinetyczny – definicja popularna
 • rodzaje przeciążeń i zablokowań w układzie ruchu człowieka

11:30 – 11:45
Przerwa

11:45 – 12:30
Ruchy sprzężone
Praktyczna nauka manipulacji kręgosłupa – przygotowanie do właściwych technik

12:30 – 14:00
Biomechanika w FRSc – zasady dynamiki Newtona.
Manipulacje celowane odcinka szyjnego kręgosłupa.
Zwarcia

14:00 – 15:00
Przerwa obiadowa

15:00 – 16:00
Biomechanika w FRSc – dynamika bryły sztywnej.
Praktyczne przygotowanie do manipulacji dolnego odcinka kręgosłupa

16:00 – 16:30
Wprowadzenie do manipulacji odcinka piersiowego kręgosłupa

16:30 – 16:45
Przerwa

16:45 – 18:00
Wywiad ogólny, wywiad szczegółowy.
Bóle:

 • receptorowe
 • neurologiczne
 • rzutowane
 • brzucha

09:00 – 13:00
Powtórzenie kluczowych zagadnień z dnia poprzedniego
Odpowiedzi na pytania
Bóle głowy

13:00 – 14:00
Przeciwwskazania

14:00 – 15:00
Przerwa obiadowa

15:00 – 16:30
Przejście od badania do terapii
Założenia terapeutyczne
Tok diagnostyczny i terapeutyczny
Przeciwwskazania

16:30 – 16:45
Przerwa

16:45 – 18:00
Część praktyczna:
Badanie i manipulacja kości krzyżowej
Zwarcia M13, Eminentia, Uroboros

09:00 – 11:00
Powtórzenie kluczowych zagadnień z dnia poprzedniego. Odpowiedzi na pytania
Badanie przedmiotowe
Testy neurologiczne

11:00 – 11:15
Przerwa

11:15 – 13:15
Zabieg abdominalny

13:15 – 13:30
Przerwa

13:30 – 15:00
Łańcuch Spocznij
Łańcuch Wsparcia
Maniuplacje:

 • translacyjna C1
 • translacyjno – rotacyjna C1
 • dystrakcyjna C0-C1

PODSUMOWANIE MODUŁU I, TEST ZALICZAJĄCY, ROZDANIE DYPLOMÓW

ODREAGOWANIE

9:00 – 10:00
Otwarcie, omówienie kwestii organizacyjnych, przedstawienie Uczestników oraz Instruktorów

10:00 – 10:30
Definicja strategii leczenia FRSc – odreagowanie
Omówienie wskazań i przeciwwskazań do technik odreagowania

10:30 – 11:00
Test stanu pobudliwości sympatycznej
Omówienie stref powłok nad płatem czołowym mózgowia i pól projekcyjnych ciała
Omówienie sposobów opracowania lipodyni w obrębie głowy

11:00 – 11:15
Ćwiczenia praktyczne omówionych technik

11:15 – 11:30 
Przerwa kawowa

11:30 – 12:00
Omówienie oraz praktyczne opracowanie szwów twarzoczaszki
Omówienie oraz praktyczne opracowanie powłok twarzoczaszki
Elementy aurikuloterapii
Zespoły zwarciowe czaszki

12:00 – 12:15
Ćwiczenia praktyczne omówionych technik

12:15 – 12:45
Omówienie zadania lipodyni centralnej w technikach odreagowania
Omówienie i opracowanie stref tułowia
Odreagowanie globalne za pomocą łańcucha ósemki gadziej
Kluczowe patologie mogące występować obwodowo
Przypomnienie z poprzedniego modułu zespołów zwarciowych stopy w odniesieniu do odreagowania

12:34 – 13:00
Ćwiczenia praktyczne omówionych technik

13:00 – 14:00
Przerwa obiadowa

14:00 – 16:00
Biomechanika

16:00 – 16:15
Przerwa

16:15 – 18:00
Biomechanika cd.

DRY NEEDLING wg FRSc

9:00 – 9:30
Powtórzenie kluczowych zagadnień z dnia poprzedniego.
Odpowiedzi na pytania.

9:30 – 11:00
Wstęp do technik suchego igłowania 
Omówienie wskazań, przeciwwskazań i miejsc szczególnego ryzyka
Omówienie zasad postępowania: dezynfekcja, rodzaj igieł, miejsca wkłuć, sposoby igłowania i reakcje pozabiegowe
Zasady prawidłowej palpacji i aplikowania igły
Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

11:00 – 11:15
Przerwa kawowa

11:15 – 13:00

Miogeloza linii zagięcia m. piersiowego większego
Neurokompartment splotu ramiennego
Miogelozy m. czworobocznego 
Neurokompartment nerwu dodatkowego
Miogeloza odcinka dystalnego m. najszerszego grzbietu

13:00 – 14:00
Przerwa obiadowa

14:00 – 16:00
Okolica podłopatkowa
Miogelozy i jętki m. podgrzebieniowego  oraz przejście brzusiec – ścięgno
Przejście brzusiec ścięgno m. nadgrzebieniowego
Jętki – m. dźwigacz łopatki / m. czworoboczny

16:00 – 16:15
Przerwa

16:15 – 18:00
Jętki m. naramiennego
Neurokompartment nerwu promieniowego (cz. górna)
Jętki m. ramienny/m. ramienno – promieniowy
Neurokompartment n. promieniowego (cz. dolna)
Neurokompartment n. pośrodkowego

DRY NEEDLING wg FRSc

9:00 – 9:30
Powtórzenie kluczowych zagadnień z dnia poprzedniego.
Odpowiedzi na pytania.

9:30 – 11:00
Aplikacje suchego igłowania w obrębie nadgarstka
Aplikacje suchego igłowania w obrębie dłoni
Dysk stawu mostkowo – obojczykowego

11:00 – 11:15
Przerwa kawowa

11:15 – 13:00
Miogeloza m. półkolcowego głowy
Tkanki przykręgosłupowe
Więzadła miednicy
Kość guziczna

13:00 – 14:00
Przerwa obiadowa

14:00 – 16:00
Neurokompartmenty n. pośladkowego górnego
Miogeloza m. pośladkowego wielkiego
Miogeloza m. pośladkowego średniego
Miogeloza m. gruszkowatego
Miogeloza m. naprężacza powięzi szerokiej
Neurokompartment nn. Clunium
Jętki przyśrodkowego, tylnego i bocznego przedziału uda
Obejma uda po tylnej stronie

16:00 – 16:15
Przerwa

16:15 – 18:00
Aplikacja na „kolano skoczka”
Aplikacja na „kolano biegacza”
Łąkotka przyśrodkowa
Punkt maziówkowy kolana
Jętki podudzia
Przyczep m. płaszczkowatego do głowy bocznej brzuchatego łydki

DRY NEEDLING wg FRSc

9:00 – 9:30
Powtórzenie kluczowych zagadnień z dnia poprzedniego.
Odpowiedzi na pytania.

9:30 – 11:00
Więzozrost piszczelowo – strzałkowy tylny
Więzadło ATFL
Aplikacje suchego igłowania w obrębie stawu skokowego

11:00 – 11:15 
Przerwa kawowa

11:15 – 13:00
Aplikacje suchego igłowania w obrębie stopy
Spojenie łonowe
Blizny

13:00 – 15:00
Lipodynie w ujęciu Bartka Czajki i Kuby Łamajkowskiego

9:00 – 9:45  
Wstęp

9:45 – 10:45  
Łańcuch choinki rybiej i waraniej TEORIA

10:45 – 11:00 
Przerwa kawowa

11:00 – 11:45  
Łańcuchy choinki rybiej i waraniej PRAKTYKA

11:45 – 12:30   
Łańcuch ósemki gadziej TEORIA

12:30 – 13:30  
Łańcuch ósemki gadziej PRAKTYKA

13:30 – 14:30 
Przerwa obiadowa

14:30 – 14:40   
Mobilizacje i manipulacje obręczy barkowej TEORIA

14:40 – 15:00   
Mobilizacje i manipulacje obręczy barkowej PRAKTYKA

15:00 – 15:10   
Mobilizacje i manipulacje stawu łokciowego TEORIA

15:10 – 15:20 
Mobilizacje i manipulacje stawu łokciowego PRAKTYKA

15:20 – 15:30  
Mobilizacje i manipulacje stawów nadgarstka TEORIA

15:30 – 15:45
Mobilizacje i manipulacje stawów nadgarstka PRAKTYKA

15:45 – 16:00  
Przerwa kawowa

16:00 – 16:10 
Mobilizacje i manipulacje biodra TEORIA

16:10 – 16:30   
Mobilizacje i manipulacje biodra PRAKTYKA

16:30 – 16:40 
Mobilizacje i manipulacje kolana TEORIA

16:40 – 17:00  
Mobilizacje i manipulacje kolana PRAKTYKA

17:00 – 17:10   
Mobilizacje i manipulacje stawu skokowego i kości stępu TEORIA

17:10 – 17:30 
Mobilizacje i manipulacje stawu skokowego i kości stępu PRAKTYKA

17:30 – 18:00
Powtórka wybranych technik mobilizacji i manipulacji PRAKTYKA

9:00 – 9:30  
Towarzystwa pęczkowe TEORIA

9:30 – 10:00 
Towarzystwa pęczkowe  PRAKTYKA

10:00 – 10:15  
Łańcuchy lokomotoryczne: wykrok górny TEORIA

10:15 – 10:45  
Łańcuchy lokomotoryczne: wykrok górny PRAKTYKA

10:45 – 11:00  
Przerwa kawowa

11:00 – 11:45 
Łańcuchy lokomotoryczne: wykrok górny cd. PRAKTYKA

11:45 – 12:30 
Wykrok warana i lemura TEORIA

12:30 – 13:30 
Łańcuchy lokomotoryczne: wykrok górny cd. PRAKTYKA

13:30 – 14:30
Przerwa obiadowa

14:30 – 14:45
Łańcuchy lokomotoryczne: odbicie górne TEORIA

14:45 – 15:30
Łańcuchy lokomotoryczne: odbicie górne PRAKTYKA

15:30 – 15:45
Łańcuchy lokomotoryczne: odbicie górne jednostki chorobowe TEORIA

15:45 – 16:00 
Przerwa kawowa

16:00 – 16:15   
Łańcuchy lokomotoryczne: wykrok dolny TEORIA

16:15 – 17:00
Łańcuchy lokomotoryczne: wykrok dolny PRAKTYKA

17:00 – 17:15
Łańcuchy lokomotoryczne: odbicie dolne TEORIA

17:15 – 18:00
Łańcuchy lokomotoryczne: odbicie dolne PRAKTYKA

9:00 – 9:30
Łańcuchy posturalne teoria

9:30 – 10:00
Łańcuchy posturalne praktyka

10:00 – 10:20
Łańcuch wsparcia teoria

10:20 – 11:00
Łańcuch wsparcia praktyka

11:00 – 11:15
Przerwa kawowa

11:15 – 11:45
Łańcuch spocznij teoria

11:45 – 12:30
Łańcuch spocznij praktyka

12:30 – 13:00
Łańcuch oddechowy teoria

13:00 – 13:30
Łańcuch oddechowy praktyka

13:30 – 13:45
Przerwa kawowa

13:45 – 14:30
Powtórka wybranych technik manipulacji

14:30 – 15:00
Podsumowanie i rozdanie dyplomów

9:00 –  9:20
Wstęp

9:20 –  9:40
BHP pracy zwarciami.

9:40 –  10:00
Przeciwskazania dla techniki zwarć.

10:00 –  10:20
Idea pracy, omówienie najważniejszych aspektów oraz błędów podczas pracy zwarciami.

10:20 –  10:30
Przerwa

10:30 –  11:40
Omówienie zwarć dla głowy, górnego kwadrantu ciała oraz kończyny górnej wolnej.
Prezentacja, palpacja tkanek, ćwiczenie praktyczne zwarć. Część 1

11:40 –  11:50
Przerwa

11:50 –  13:00
Omówienie zwarć dla głowy, górnego kwadrantu ciała oraz kończyny górnej wolnej.
Prezentacja, palpacja tkanek, ćwiczenie praktyczne zwarć. Część 2

13:00 –  14:00
Przerwa obiadowa

14:00 –  18:00
Część Manipulacyjna

9:00 –  9:30
Wstęp – przypomnienie technik, pytania, omówienie trudności dnia poprzedniego.

9:30 –  10:35
Omówienie zwarć dla miednicy, dolnego kwadrantu ciała oraz kończyny dolnej wolnej.
Prezentacja, palpacja tkanek, ćwiczenie praktyczne zwarć. Część 1

10:35 –  10:45
Przerwa

10:45 –  11:50
Omówienie zwarć dla miednicy, dolnego kwadrantu ciała oraz kończyny dolnej wolnej.
Prezentacja, palpacja tkanek, ćwiczenie praktyczne zwarć. Część 2

11:50 –  12:00
Przerwa

12:00 –  13:00
Omówienie zwarć abdominalnych, oraz uzupełnienie technik zabiegu abdominalnego.
Prezentacja, palpacja tkanek, ćwiczenie praktyczne zwarć.

13:00 –  14:00
Przerwa obiadowa

14:00 – 18:00
Część Manipulacyjna

9:00 –  9:30
Wstęp – przypomnienie technik, pytania, omówienie trudności dnia poprzedniego.

9:30 –  10:30
„Study case”, czyli jak w praktyczny sposób łączyć zwarcia z innymi technikami FRSc.
Tworzenie strategii oraz metodologii w oparciu o przykłady kliniczne.

10:30 –  10:45
Przerwa kawowa

10:45 –  12:15
Praktyka kliniczna. Ćwiczenia praktyczne poznanych technik z wykorzystaniem przykładów klinicznych. Część 1.

12:15 –  12:30
Przerwa

12:30 –  14:00
Praktyka kliniczna. Ćwiczenia praktyczne poznanych technik z wykorzystaniem przykładów klinicznych. Część 2.

14:00 –  15:00
Zamknięcie kursu. Rozdanie certyfikatów.

9:00 – 9:20
Wstęp

9:20 – 9:40 
Sposoby szerzenia się patologii „De grengolada”

9:40 – 10:20 
Kręcze

10:20 – 10:35
Przerwa

10:35 – 11:00 
Techniki igłowania- M.Wielodzielny

11:00 – 11:35 
Stany trudne szyi

11:35 – 12:00 
Mobilizacja naczyń szyi (kręgowa i głęboka szyi)

12:00 – 12:30 
Manipulacje odc. szyjny kręgosłupa techniki

12:30 – 13:00 
Chemia dysku

13:00 – 14:00 
Przerwa obiadowa

14:00 – 14:10 
Wstęp

14:10 – 15:20 
Przepukliny jądra miażdżystego

15:20 – 15:35
Przerwa

15:35 – 17:00 
Zablokowania tułowia – i shifty 

17:00 – 17:50  
Modus operandi – manipulacje i technika slump

17:50 – 18:00 
Podsumowanie dnia

9:00 – 09:20
Wstęp – przypomnienie tematyki, pytania

9:20 – 10:20 
Stany trudne – przegląd patologii klatki piersiowej

10:20 – 10:35
Przerwa

10:35 – 13:00 
Stany trudne – Przegląd patologii Kończyny Górnej

13:00 – 14:00
Przerwa obiadowa

14:00 – 14:10
Wstęp

14:10 – 15:50 
Kręgozmyki 

15:50 – 16:00
Przerwa

16:00 – 17:50 
Stany trudne – Przegląd patologii Kończyny Dolnej

17:50 – 18:00
Podsumowanie dnia

9:00 – 9:10
Wstęp – przypomnienie tematyki, pytania

9:10 – 11:40 
Bóle głowy, szumy, zaburzenia równowagi

11:40 – 12:10
Przerwa

12:10 – 14:00 
Podsumowanie kursu Medycyny manualnej

14:00 – 15:00
Rozdanie dyplomów

Koszyk zakupów