Regulamin kursów

1. Informacje ogólne

 1. Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Kursów organizowanych przez FRSc sp. z o.o. (dalej: Regulamin) przed przystąpieniem do szkolenia oraz do stosowania się do jego postanowień.
 2. Organizatorem szkoleń jest FRSc sp. z o.o., która jest organem prowadzących niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego Akademia FRSc (dalej: Organizator szkoleń).
 3. Oferta szkoleniowa skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli zawodów medycznych, w tym zwłaszcza fizjoterapeutów, lekarzy i techników masażystów. Szczegółowe informacje nt. adresatów konkretnego kursu znajdują się w opisie każdego z nich.
 4. Program szkolenia poszczególnych kursów oraz dostępne terminy znajdują się na stronie https://frsc.pl w zakładce Szkolenia.

2. Program szkoleń

 1. PINOTERAPIA – 25 godzin;
 2. DRY NEEDLING wg FRSc – 2 moduły, łącznie 49 h:
  • MODUŁ I – 26 godzin,
  • MODUŁ II – 24 godziny;
 3. MEDYCYNA MANUALNA wg FRSc – 5 modułów, łącznie 138 h:
  (przed przystąpieniem do kursu MEDYCYNA MANUALNA wg FRSc wymagane jest ukończenie kursu PINOTERAPIA):
  • MODUŁ I – 33 godziny,
  • MODUŁ II – 33 godziny,
  • MODUŁ III – 24 godziny,
  • MODUŁ IV – 24 godziny,
  • MODUŁ V – 24 godziny;
 4. HIRUDOTERAPIA MEDYCZNA Z ELEMENTAMI FRSc – 34 godziny;
 5. AKUPUNKTURA MASTER TUNG I KONCEPCJE KOMPLEMENTARNE – 33 godziny;
 6. FIZJOTERAPIA W URAZACH ORTOPEDYCZNYCH – 25 godzin;
 7. TERAPIA MANUALNA W KONCEPCJI CHIROPRAKTYCZNEJ – 34 godziny;
 8. MANIPULACJE KRĘGOSŁUPA I STAWÓW OBWODOWYCH w FRSc – 24 godziny;
 9. PRAKTYKA KLINICZNA W STANACH TRUDNYCH wg FRSc – 32 godzin;
 10. BLIZNA I INNE STANY POURAZOWE w FRSc – 23 godziny;
 11. RADIOLOGIA W WARSZTACIE FIZJOTERAPEUTY – 23 godziny;
 12. ETER – NEUROPSYCHOBIOLOGICZNE PODSTAWY PRACY Z CIAŁEM – 23 godziny;
 13. FUNKCJONALNA TERAPIA TRZEWI – 24 godziny;
 14. ODDECH JAKO FUNDAMENT ZDROWIA – 9 godzin;
 15. ZASTOSOWANIE TECHNIKI ZWARĆ wg KONCEPCJI FRSc W PRAKTYCE KLINICZNEJ – 15 godzin

3. Zasady rekrutacji

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu dokonuje się poprzez zakup online na stronie https://frsc.pl/szkolenia/.
 2. Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na szkoleniu w wybranym terminie jest otrzymanie automatycznej wiadomości e-mail od Organizatora szkoleń o otrzymaniu zamówienia i rozpoczęciu jego realizacji oraz otrzymanie automatycznej wiadomości e-mail od operatora płatności o potwierdzeniu transakcji.   

4. Cena szkolenia i warunki płatności

 1. Aktualne ceny poszczególnych szkoleń podane są na stronie internetowej w zakładce Szkolenia. 
 2. Wszystkie podane ceny w rozumieniu podatku VAT są cenami netto=brutto. Organizator szkoleń jest zwolniony z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług. 
 3. Cena kursu zawiera:
  • koszt organizacji szkolenia: wynajęcie sali, poczęstunek (gorące i zimne napoje, owoce, ciastka), wynagrodzenie wykładowców,
  • materiały szkoleniowe: skrypty, środki dezynfekcyjne, materiały opatrunkowe, etc.,
  • narzędzia szkoleniowe udostępniane na czas kursu,
  • dyplom ozdobny oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 4. Cena kursu nie obejmuje:
  1. narzędzi szkoleniowych,
  2. kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia. 
 5. Płatność za kurs realizowana jest z góry na dwa sposoby:
  • zapłata pełnej kwoty – oznacza jednorazową całkowitą zapłatę ceny szkolenia,
  • zapłata zaliczki – oznacza wpłatę 30% ceny oraz zobowiązanie do zapłaty salda (tj. pozostałych 70% ceny) nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 6. W przypadku wpłaty zaliczki, brak wpłaty salda zamówienia (tj. pozostałych 70% ceny szkolenia) w terminie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia jest równoznaczny z rezygnacją ze szkolenia, wykreśleniem z listy uczestników oraz utratą  wpłaconej zaliczki.
 7. W uzasadnionych przypadkach, w tym zwłaszcza związanych z działaniem siły wyższej, Organizator szkoleń może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wpłaty salda zamówienia. 
 8. Faktura za udział w szkoleniu wystawiana jest po zakończeniu kursu i przesyłana jest drogą elektroniczną. Na wyraźne żądanie Uczestnika, który wpłacił zaliczkę, Organizator szkoleń wystawi fakturę zaliczkową.

5. Korzystanie z dofinansowania KFS

 1. Uczestnik ma możliwość wykupienia udziału w szkoleniu w dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 2. W celu skorzystania z dofinansowania KFS należy zwrócić się do swojego lokalnego Powiatowego Urzędu Pracy.
 3. Dla zarezerwowania miejsca na szkoleniu konieczna jest rejestracja w systemie sprzedaży online. Podczas składania zamówienia przy wypełnianiu danych płatności należy zaznaczyć “dofinansowanie”.
 4. Rozliczenie następuje poprzez wystawienie faktury na uczestnika lub jego pracodawcę. Jeśli dofinansowanie nie zostanie przyznane, uczestnik może pokryć koszt szkolenia na własny rachunek.

6. Uczestnictwo w szkoleniu

 1. Na ok. dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia Uczestnicy otrzymują wiadomość e-mail z wszystkimi danymi organizacyjnymi, w tym dokładną datą i godziną rozpoczęcia szkolenia oraz miejscem szkolenia. 
 2. Uczestnicy dokonują rezerwacji noclegów we własnym zakresie i na własny koszt. Organizator szkoleń może wskazać rekomendowane obiekty oferujące specjalne warunki pobytu dla Uczestników szkoleń. 
 3. Uczestnicy potwierdzają swoją obecność na szkoleniu poprzez złożenie podpisu na liście obecności. Uczestnicy mają obowiązek ściśle przestrzegać godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz przerw, w tym zwłaszcza przerwy obiadowej.
 4. Uczestnicy w trakcie zajęć zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania, aktywnego uczestnictwa w szkoleniu, skupienia i uwagi.
 5. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w postaci skryptu, materiały do pisania, środki do dezynfekcji oraz narzędzia do zajęć praktycznych na czas trwania kursu.
 6. Na szkoleniach obowiązuje całkowity zakaz utrwalania obrazu i/lub dźwięku. W szczególności zabronione jest rejestrowanie technik prezentowanych przez prowadzących szkolenie. W uzasadnionych przypadkach, na wyraźne polecenie prowadzącego szkolenie, Uczestnicy mogą rejestrować obraz i/lub dźwięk fragmentów szkolenia, jednak upublicznianie zarejestrowanych materiałów należy ograniczyć wyłącznie do Uczestników tego konkretnego szkolenia. W przypadku rejestracji obrazu należy unikać filmowania twarzy prowadzących i Uczestników szkolenia.
 7. Uczestnik na własne życzenie może powtórzyć odbyte wcześniej szkolenie. Odpłatność za powtórzenie szkolenia wynosi 50% ceny regularnej szkolenia. Zgłoszenia chęci powtórzenia szkolenia przyjmowane są mailem na adres szkolenia@frsc.pl lub info@frsc.pl. Organizator szkoleń kwalifikuje Uczestnika do powtórki uwzględniając wolne miejsca na wybranym kursie. Zapłata obniżonej ceny możliwa jest na podstawie kodu rabatowego otrzymanego od Organizatora szkoleń.

7. Rezygnacja z uczestnictwa 

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi poprzez e-mail na adres: szkolenia@frsc.pl.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu, nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat. 
 3. W uzasadnionych przypadkach, w tym zwłaszcza związanych z działaniem siły wyższej, wniesione opłaty Uczestnik może w porozumieniu z Organizatorem szkoleń przenieść na wskazany przez siebie inny kurs. 
 4. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w kursie, Uczestnik ma możliwość wskazania uczestnika zastępczego.

8. Odwołanie szkolenia i/lub zmiana terminu

 1. W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia, Organizator szkoleń zwróci uiszczoną za kurs opłatę lub przekaże ją na poczet innego, wybranego przez Uczestnika terminu lub szkolenia. 
 2. W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione koszty dodatkowe związane z podróżą, rezerwacją noclegu itp.

9. Ochrona danych osobowych

 1. Organizator gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). 
 2. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym adresu e-mail do przesyłania przez Organizatora informacji o kursach/ szkoleniach oraz informacji handlowych. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć, filmów zarejestrowanych na szkoleniu, w którym uczestniczył i nie zastrzega sobie prawa do roszczeń finansowych ani prawnych do ich publikacji na stronie internetowej www.frsc.pl oraz w mediach społecznościowych.

10. Prawa autorskie

Wszystkie szkolenia i warsztaty są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).

11. Reklamacje

Wszystkie uwagi i reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej na adres szkolenia@frsc.pl w terminie do 30 dni od dnia ukończenia szkolenia i rozpatrywane są indywidualnie.

12. Szczególne warunki uczestnictwa w szkoleniach w związku z pandemią COVID-19

 1. Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do przestrzegania wszystkich powszechnie obowiązujących zaleceń i obostrzeń związanych z pandemią. 
 2. Przed rozpoczęciem szkolenia Uczestnicy wypełniają ankietę kwalifikacyjną.
 3. Każdego dnia przed rozpoczęciem zajęć Uczestnikom mierzona jest temperatura ciała. Odmowa pomiaru temperatury lub pomiar wskazujący na podwyższoną temperaturę uniemożliwia Uczestnikowi udział w zajęciach.
 4. Organizator szkoleń opracował własną procedurę postępowania w związku z pandemią COVID-19, zgodnie z wytycznymi Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Treść procedury jest dostępna we wszystkich salach szkoleniowych oraz u pracowników i współpracowników Organizatora szkoleń. Uczestnicy mają obowiązek jej przestrzegać.
Koszyk zakupów