Stanowisko Radosława Składowskiego w sprawie PINOTERAPII

Co jakiś czas w przestrzeni publicznej, a w zwłaszcza w mediach społecznościowych, pojawiają się najróżniejsze spekulacje nt. PINOTERAPII. Fakt ten zmusza mnie do zajęcia oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Nim jednak przejdę do meritum chcę podkreślić, że życzę jak najlepiej wszystkim uczestnikom rynku szkoleń, w tym organizatorom kursów technik posługiwania się katami czy pinami. Oczekuję jednak, że swoją ofertę będą formułować w taki sposób, aby nie było żadnych wątpliwości, że proponowana przez nich metoda nie jest PINOTERAPIĄ (czy też PINOPRESURĄ), nie jest mojego autorstwa i nie jest przeze mnie autoryzowana.

Powiem więcej, nie mam nic przeciwko temu by obok autoryzowanych przeze mnie kursów, na rynku szkoleń dostępne były także inne – alternatywne do moich – kursy technik posługiwania się pinami czy katami. Warunkiem jest jednak to, by kursy te nie były nazywane PINOTERAPIĄ (PINOPRESURĄ lub inną nazwą nawiązującą do tego pojęcia), a przekazywana podczas nich wiedza była wiedzą organizatora (prowadzącego), która powstała w oparciu o jego własny dorobek naukowy czy doświadczenie. W ten sposób wspólnie wzbogacać będziemy „bibliotekę wiedzy” – każdy z nas wkładając do niej swoją własną (i tylko własną!) cegiełkę.

1. W przedmiocie praw do PINOTERAPII jako metody terapeutycznej

Jestem jedynym i wyłącznym twórcą metody terapeutycznej, określanej mianem PINOTERAPII. W procesie jej tworzenia i rozwijania uczestniczyło kilkoro moich najbliższych współpracowników, w tym zwłaszcza osoby wymienione w dalszej części niniejszego dokumentu, jako uprawnione przeze mnie do prowadzenia kursów PINOTERAPII. Do tego grona nigdy nie należał i nie należy Tomasz Struzik, właściciel firmy MTS Therapy.

2. W przedmiocie praw do PINOTERAPII jako nazwy własnej

Pojęcie PINOTERAPIA jest słownym znakiem towarowym zastrzeżonym na terenie Unii Europejskiej, a prawa z nim związane przysługują wyłącznie mnie. Tym samym użycie tego słowa w odniesieniu do szkoleń czy ich reklamy przez osoby, których do tego nie upoważniłem, jest bezprawne. Powyższe dotyczy także terminów pokrewnych do słowa PINOTERAPIA, w tym zwłaszcza słowa PINOPRESURA, które Europejski Urząd Patentowy jednoznacznie traktuje jako synonim.

3. W przedmiocie praw do PINOTERAPII jako przedmiotu szkoleń

Jestem jedynym i wyłącznym autorem szkolenia PINOTERAPII. Mojego autorstwa jest zarówno zawartość merytoryczna szkolenia oraz materiałów szkoleniowych, jak i ich formalny układ. Stworzyłem też specyficzną dla tej metody nomenklaturę, skróty i akronimy. Jestem także autorem grafik prezentowanych w skrypcie szkoleniowym i w prezentacji towarzyszącej szkoleniu, a przede wszystkim samego skryptu. Nie muszę wyjaśniać, że powielanie jakiejkolwiek części skryptu mojego autorstwa w jakimkolwiek celu bez mojej zgody jest naruszeniem moich praw.

4. W przedmiocie autoryzowanych szkoleń PINOTERAPII

Autoryzowane przez mnie szkolenia PINOTERAPII organizuje wyłącznie FRSc Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Kolbuszowej Dolnej. Wyraziłem także zgodę na organizowanie szkoleń PINOTERAPII przez inne firmy, jednak wyłącznie pod warunkiem, że będą one prowadzone przez akredytowanych przeze mnie wykładowców i instruktorów.

5. W przedmiocie wykładowców i instruktorów PINOTERAPII

Na dzień 12.07.2023 roku, autoryzowane przeze mnie szkolenia PINOTERAPII prowadzić mogą wyłącznie: Maciej Graczykowski, Krzysztof Skibiński, Jakub Łamajkowski, Bartłomiej Kruk, Arkadiusz Szmitka, Jacek Bentkowski, Ewelina Napiórkowska, Olga Okładło-Cygan i Michał Serwatka. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone i zdały egzamin uzyskując tytuł Certified Master of FRSc by dr Składowski lub Certified Instructor of FRSc by dr Składowski.

6. W przedmiocie nieautoryzowanych szkoleń wykorzystujących w nazwie słowo PINOTERAPIA lub jego synonimy

Ze smutkiem stwierdzam, że mimo podjętych przeze mnie prób ugodowego załatwienia sprawy, na rynku szkoleń nadal dostępne są kursy terapii pinami i katami, które w bezpośredni sposób nawiązują do PINOTERAPII. Ich organizatorzy czerpiąc z mojej renomy oraz stosując mechanizmy typowe dla czynów nieuczciwej konkurencji, chcą stworzyć wśród klientów mylne przekonanie, że oferowany przez nich kurs jest tożsamy z kursem mojego autorstwa. Na takie praktyki nie chcę i nie mogę się zgodzić.

Kategorycznie sprzeciwiam się, by pod szyldem PINOTERAPII (lub synonimów tego słowa, jak np. PINOPRESURA) prezentowana była wiedza, której nie znam i pod którą się nie podpisuję. Nie biorę odpowiedzialności za treści teoretyczne oraz prezentowane na tych szkoleniach techniki. Nie odpowiadam za ich skuteczność (a zwłaszcza jej brak), a tym bardziej za ewentualne szkody wyrządzone pacjentom.

Dlatego zmuszony będę podjąć dalsze kroki prawne nakierowane na ukrócenie takich procederów. Wyraźnie podkreślam, że robię to z niesmakiem i zażenowaniem, bowiem swą energię życiową wolę poświęcać na wzbogacanie przywołanej wyżej „biblioteki wiedzy”, nie zaś na walkę w sądach oraz innych instytucjach państwowych czy międzynarodowych.

7. W przedmiocie porównań PINOTERAPII do Klawiterapii

Nigdy nie ukrywałem, że poznanie dr. Barbasiewicza oraz prezentowanej przez niego Klawiterapii było dla mnie ważnym doświadczeniem i wielką inspiracją. Jednak kategorycznie nie zgadzam się z pojawiającym się tu i ówdzie zarzutem, jakoby PINOTERAPIA była kopią Klawiterapii. Te metody mogą wydawać się podobne tylko laikowi i to przy ogromnej dozie złej woli. W rzeczywistości różni je wszystko.

Klawiterapia wymaga wielogodzinnych i wielokrotnie powtarzanych zabiegów, podczas gdy istotą PINOTERAPII jest natychmiastowe usunięcie bólu i/lub dysfunkcji. Klawiterapia dedykowana jest głównie przewlekłym chorobom neurologicznym, internistycznym, autoimmunologicznym, metabolicznym i onkologicznym, zaś PINOTERAPIA skupia się przede wszystkim na narządzie ruchu. Genezą Klawiterapii jest tradycyjna medycyna chińska i założenie istnienia mikrosystemów refleksologicznych, natomiast PINOTERAPIA opiera się na koncepcji Pięciu Układów Regulacyjnych (FRSc), czerpiąc z terapii manualnych wg medycyny zachodniej, takich jak: podporowa, tensegrująca i receptywna funkcja powięzi, zespoły ciasnoty śródpowięziowej, algodystrofie, synergizmy i antagonizmy mięśniowe, odruchy wegetatywne, somatyczne oraz mieszane, etc. Wreszcie różnią się od siebie same narzędzia stosowane w obu metodach, a także sposób ich używania.

Na zakończenie chciałbym wyrazić wdzięczność tysiącom słuchaczy autoryzowanych przeze mnie szkoleń PINOTERAPII za codzienne doniesienia o sukcesach stosowania mojej metody w praktyce gabinetowej. Jestem dumny i szczęśliwy, że PINOTERAPIA każdego dnia przynosi ulgę tysiącom pacjentów. Skuteczność jest miarą prawdy!

Radosław Składowski

Radosław Składowski, lekarz ortopeda-traumatolog. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Twórca koncepcji Pięciu Układów Regulacyjnych (Five Regulatory Systems concept, FRSc), na której zbudował oryginalny model Medycyny Manualnej. Autor szkoleń PINOTERAPII, DRY NEEDLING wg FRSc, a przede wszystkim MEDYCYNY MANUALNEJ wg FRSc.

Koszyk zakupów