Spała, 25.03.2024

Stanowisko Radosława Składowskiego w sprawie PINOTERAPII

Minęły trzy lata od publikacji mojego stanowiska w przedmiocie PINOTERAPII (PINOPRESURY). Niestety ani ono, ani złożona w nim propozycja nie zostały uszanowane. Przeciwnie obserwuję, że do grona organizatorów szkoleń grających nie fair dołączyły kolejne podmioty. W trosce o adresatów szkoleń, którzy są i mogą być wprowadzani w błąd, a przede wszystkim o dobro pacjentów zmuszony jestem ponownie zabrać głos, stawiając przysłowiową kropkę nad „i”.

Moja autorska metoda nazywana jest powszechnie PINOTERAPIĄ lub PINOPRESURĄ. Choć preferuję użycie pojęcia PINOTERAPIA, to jednak w przestrzeni publicznej oba te pojęcia stosowane są zamiennie – jako synonimy. Dla przeciętnego odbiorcy nie mają charakteru odróżniającego. Używane są dla oznaczenia stworzonej przeze mnie metody, a także kursów, podczas których metoda ta jest nauczana. Nalegam by inni szkolący grali czysto i to uszanowali. Wyłącznie szkolenia autoryzowane przeze mnie i prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę mogą być oznaczane znakiem PINOTERAPII czy PINOPRESURY lub innym terminem nawiązującym do używanych.

Nadal nie mam nic przeciwko temu by na rynku szkoleń dostępne były także inne – alternatywne do moich – kursy innych niż moje technik posługiwania narzędziami typu piny czy katy. Warunkiem jest jednak zachowanie podstawowej uczciwości rynkowej. Kursy takie, nie mogą być nazywane PINOTERAPIĄ, PINOPRESURĄ lub inną nazwą nawiązującą do pinów lub katów, a przekazywana podczas nich wiedza winna być oryginalną wiedzą organizatora (prowadzącego), która powstała w oparciu o jego własny dorobek naukowy czy doświadczenie, bez, delikatnie mówiąc, nieuprawnionego korzystania z cudzej renomy. Sam rynek zweryfikuje, czy takie szkolenia – uczciwie „nieudające” moich, oznaczone neutralną nazwą – znajdą swoich odbiorców. Co więcej, w ten sposób wspólnie wzbogacać będziemy „bibliotekę wiedzy” – każdy z nas wkładając do niej swoją własną (i tylko własną!) cegiełkę.

1. W przedmiocie praw do PINOTERAPII (PINOPRESURY) jako metody terapeutycznej

Jestem jedynym i wyłącznym twórcą metody terapeutycznej, określanej mianem PINOTERAPII (PINOPRESURY). W procesie jej tworzenia i rozwijania uczestniczyło kilkoro moich najbliższych współpracowników, w tym zwłaszcza osoby wymienione w dalszej części niniejszego dokumentu, jako uprawnione przeze mnie do prowadzenia kursów PINOTERAPII (PINOPRESURY). Powtórzę, do tego grona nigdy nie należał i nie należy Tomasz Struzik.

PINOTERAPIA (PINOPRESURA) to element składowy koncepcji medycyny manualnej mojego autorstwa, którą nazwałem koncepcją Pięciu Układów Regulacyjnych (ang. Five Regulatory System concept, FRSc). Tym samym PINOTERAPIA (PINOPRESURA) nie może być zawłaszczana przez innych, którzy w sposób nieuprawniony wskazują, że jest np. elementem EPITherapy Academy Tomasza Struzika (jak można przeczytać w Social Mediach na profilu organizatora takich kursów). Nie wyrażam na to zgody.

2. W przedmiocie praw do PINOTERAPII (PINOPRESURY) jako nazwy własnej

Zarówno PINOTERAPIA jak i PINOPRESURA są słownymi znakami towarowymi zastrzeżonymi na terenie Unii Europejskiej, a prawa z nimi związane przysługują̨ wyłącznie mnie. Tym samym ich użycie dla oznaczenia szkoleń czy w ich reklamy przez osoby, których do tego nie upoważniłem, jest bezprawne.

PINOTERAPIA (PINOPRESURA) jest jedna. W szczególności nie ma PINOTERAPII (PINOPRESURY) wg Tomasza Struzika. Takie korzystanie z nazwy jest nieuprawnione i wyraźnie się temu sprzeciwiam.

3. W przedmiocie praw do PINOTERAPII (PINOPRESURY) jako przedmiotu szkoleń

Jestem jedynym i wyłącznym autorem szkolenia z PINOTERAPII (PINOPRESURY). Mojego autorstwa jest zarówno zawartość merytoryczna szkolenia oraz materiałów szkoleniowych, jak i ich formalny układ. Stworzyłem też specyficzną dla tej metody nomenklaturę, skróty i akronimy. Jestem także autorem grafik prezentowanych w skrypcie szkoleniowym i w prezentacji towarzyszącej szkoleniu, a przede wszystkim samego skryptu.

Nie muszę wyjaśniać, że powielanie jakiejkolwiek części skryptu mojego autorstwa w jakimkolwiek celu bez mojej zgody narusza moje prawa i powinno być traktowane w kategoriach plagiatu. Jako takie traktować należy też przejęcie istotnych części mojego utworu i wprowadzenie w nich nieistotnych np. zmian w nazewnictwie, takich jak zastąpienie pojęcia „ośmiornicy” słowem „wężownica”.

4. W przedmiocie autoryzowanych szkoleń PINOTERAPII (PINOPRESURY)

Autoryzowane przez mnie szkolenia PINOTERAPII (PINOPRESURY) organizuje wyłącznie Akademia FRSc – podmiot posiadający status jednostki systemu oświaty. Wyraziłem także zgodę na organizowanie szkoleń PINOTERAPII (PINOPRESURY) przez inne firmy, jednak wyłącznie pod warunkiem, że będą one prowadzone przez akredytowanych przeze mnie wykładowców i instruktorów (wskazanych poniżej).  

Co kluczowe, system autoryzacji szkoleń z PINOTERAPII (PINOPRESURY) i osób je prowadzących powstał po to, by mieć pewność, że wiedza przekazywana przyszłym adeptom szkolenia, jest wiedzą pochodzącą ode mnie, aktualną oraz prezentowaną w sposób prawidłowy. Tak, by można brać odpowiedzialność za proces szkolenia, a zarazem wykluczać ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Chciałbym wyraźnie odciąć się od przekazu Pana Tomasza Struzika i szkoleń przez niego prowadzonych. Proszę w żaden sposób mnie z nim lub prowadzonymi przez niego szkoleniami nie łączyć czy kojarzyć. Nalegam by on zrobił to samo.

5. W przedmiocie wykładowców i instruktorów PINOTERAPII (PINOPRESURY)

Na dzień 15 marca 2024 roku, autoryzowane przeze mnie szkolenia PINOTERAPII (PINOPRESURY) prowadzić mogą̨ wyłącznie: Maciej Graczykowski, Krzysztof Skibiński, Jakub Łamajkowski, Bartosz Czajka, Michał Serwatka, Olga Okładło-Cygan, Ewelina Napiórkowska, Jacek Bentkowski, Bartłomiej Kruk, Arkadiusz Szmitka. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone i zdały egzamin uzyskując tytuł Certified Master of FRSc by dr Składowski lub Certified Instructor of FRSc by dr Składowski.

Innymi słowy, jeśli kurs PINOTERAPII (PINOPRESURY) jest prowadzony przez jedną z ww. osób, możecie mieć Państwo pewność, że jest to kurs autoryzowany przeze mnie, a przekazywana tam wiedza jest aktualna i pochodzi ode mnie.

6. W przedmiocie nieautoryzowanych szkoleń wykorzystujących w nazwie słowo PINOTERAPIA (PINOPRESURA) lub ich synonimy

Ze smutkiem stwierdzam, że mimo podjętych przeze mnie prób ugodowego załatwienia sprawy, na rynku szkoleń́ nadal dostępne są̨ kursy terapii pinami i katami, które w bezpośredni sposób nawiązują̨ do PINOTERAPII (PINOPRESURY). Ich organizatorzy czerpiąc z mojej renomy oraz stosując mechanizmy typowe dla czynów nieuczciwej konkurencji, chcą̨ stworzyć wśród klientów mylne przekonanie, że oferowany przez nich kurs jest tożsamy z kursem mojego autorstwa. Na takie praktyki nie chcę i nie mogę̨ się zgodzić.

Kategorycznie sprzeciwiam się̨, by pod szyldem PINOTERAPII (PINOPRESURY) lub ich synonimów prezentowana była wiedza, której nie znam i pod którą się nie podpisuję. Nie biorę̨ odpowiedzialności za treści teoretyczne oraz prezentowane na tych szkoleniach techniki. Nie odpowiadam za ich skuteczność (a zwłaszcza jej brak), a tym bardziej za ewentualne szkody wyrządzone pacjentom.

Kursy, których nie autoryzuję, które nie mają nic wspólnego z PINOTERAPIĄ (PINOPRESURĄ) i które w sposób nieuprawniony czerpią z mojej renomy, prowadzone są przez Pana Tomasza Struzika. Chodzi tu między innymi o szkolenia stacjonarne organizowane przez Odnova Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, Fizjo Academy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, Angitia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, MTS Academy Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, czy też kursy promowane przez markę MTS Struzik Academy, czy EPItherapy Academy. Nie autoryzuję też kursów on-line prowadzonych przez tą samą osobę, a rozpowszechnianych w sieci między innymi przez TCM Brand Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

Dlatego zmuszony będę podjąć dalsze kroki prawne nakierowane na ukrócenie takich procederów. Wyraźnie podkreślam, że zrobię to z niesmakiem i zażenowaniem, bowiem swą energię życiową wolę poświęcać na wzbogacanie przywołanej wyżej „biblioteki wiedzy”, nie zaś na walkę w sądach oraz innych instytucjach państwowych czy międzynarodowych.  

7. W przedmiocie porównań PINOTERAPII do Klawiterapii

Nigdy nie ukrywałem, że poznanie dr. Barbasiewicza oraz prezentowanej przez niego Klawiterapii było dla mnie ważnym doświadczeniem i wielką inspiracją. Jednak kategorycznie nie zgadzam się z pojawiającym się̨ tu i ówdzie zarzutem, jakoby PINOTERAPIA była kopią Klawiterapii. Te metody mogą wydawać się podobne tylko laikowi i to przy ogromnej dozie złej woli. W rzeczywistości rożni je wszystko.

Klawiterapia wymaga wielogodzinnych i wielokrotnie powtarzanych zabiegów, podczas gdy istotą PINOTERAPII jest natychmiastowe usuniecie bólu i/lub dysfunkcji. Klawiterapia dedykowana jest głownie przewlekłym chorobom neurologicznym, internistycznym, autoimmunologicznym, metabolicznym i onkologicznym, zaś PINOTERAPIA skupia się przede wszystkim na narządzie ruchu. Genezą Klawiterapii jest tradycyjna medycyna chińska i założenie istnienia mikrosystemów refleksologicznych, natomiast PINOTERAPIA opiera się na koncepcji Pięciu Układów Regulacyjnych (FRSc), czerpiąc z terapii manualnych wg medycyny zachodniej, takich jak: podporowa, tensegrująca i receptywna funkcja powięzi, zespoły ciasnoty śródpowięziowej, algodystrofie, synergizmy i antagonizmy mięśniowe, odruchy wegetatywne, somatyczne oraz mieszane, etc. Wreszcie różnią się od siebie same narzędzia stosowane w obu metodach, a także sposób ich używania.

Na zakończenie chciałbym wyrazić wdzięczność tysiącom słuchaczy autoryzowanych przeze mnie szkoleń PINOTERAPII za codzienne doniesienia o sukcesach stosowania mojej metody w praktyce gabinetowej. Jestem dumny i szczęśliwy, że PINOTERAPIA każdego dnia przynosi ulgę tysiącom pacjentów. Skuteczność jest miarą prawdy!

Radosław Składowski

Radosław Składowski, lekarz ortopeda-traumatolog. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Twórca koncepcji Pięciu Układów Regulacyjnych (Five Regulatory Systems concept, FRSc), na której zbudował oryginalny model Medycyny Manualnej. Autor szkoleń PINOTERAPII, DRY NEEDLING wg FRSc, a przede wszystkim MEDYCYNY MANUALNEJ wg FRSc.

Koszyk zakupów